KeMo PC Special


Privacy Policy

Mei 2018

KeMo PC Special (KeMo) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil KeMo heldere en transparante informatie geven over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens.

KeMo doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KeMo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat KeMo in ieder geval:
KeMo is ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met KeMo wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op deze site.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door KeMo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KeMo de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Uw persoonsgegevens worden door KeMo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Verstrekking aan derden

KeMo zal de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij KeMo PC Special opvraagt. In een dergelijk geval dient KeMo medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

KeMo verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

KeMo verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KeMo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

KeMo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft KeMo bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke KeMo van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door KeMo. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door KeMo te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mag KeMo uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt KeMo u hierover direct contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met KeMo op!